Home
Actueel
Telenieuws
Telenieuwsfoto's
Agenda
Website nieuws
TV
Uitzendschema
Huidige uitzending
ROStv Gemist
Info
Contact
Geschiedenis
Visie en Missie
Reageren
Agenda
Reactie
Prikbord
Felicitatie
Links
Radio

Visie en Missie

Visie en Missie Stichting Lokale Omroep Zundert 2010 - 2015


Visie

De merknaam van SLOZ en de ROS is ROS. Deze merknaam zullen we verder ook gebruiken in dit document, maar ook naar buiten toe op deze wijze blijven uitdragen. Het is in onze gemeenschap een bekend begrip en doet recht aan de ontstaansgeschiedenis. Mochten de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kan de naamgeving in de missieperiode worden aangepast

Bijna 25 jaar maken vrijwilligers televisieprogramma’s onder de naam ROStv en onlangs is gestart met het verzorgen van radioprogramma’s. Veelal richten lokale omroepen zich op radio uitzendingen. Het is uniek te noemen dat een gemeente met de omvang van Zundert beschikt over een lokale omroep met een totaal pakket van televisie, radio, telenieuws en internet.


Het zijn de medewerkers van de ROS, die op volkomen vrijwillige basis, zonder enige financiële tegemoetkoming hun werkzaamheden verrichten en naar de inwoners van de gemeente Zundert uitdragen, door middel van radio, televisie, internet en actueel telenieuws.

De ROS wil op een eigentijdse wijze aansluiting blijven zoeken bij de kijker/luisteraar door steeds het aanbod van informatie aan te passen aan het actuele tijdsbeeld. De aansluiting met nieuwe media wordt gezocht.


De ROS is lokaal de meest vanzelfsprekende partner voor informatievoorziening van, voor en door de inwoners van de gemeente Zundert en haar gasten. De ROS is daarmee een bron van kennis en informatie, podium voor meningsvorming en debat en drager van cultuur. Het programma aanbod zal voldoende spreiding hebben over de gehele gemeente Zundert en voldoen aan de ICE1 normering van de Mediawet.


Missie


De volgende missie doelstellingen zullen in deze periode worden verwezenlijkt:


1. Radio, televisie, telenieuws en internet zijn gelijkwaardige informatiebronnen. In kwantitatief en kwalitatief opzicht is er nu geen evenwicht tussen deze pijlers. In deze missie periode zal gewerkt worden aan het in evenwicht brengen van de afzonderlijke onderdelen. Ook internet zal als volwaardige informatiebron ingezet gaan worden.


2. Actuele informatie uit onze gemeenschap zal op zowel radio, televisie, telenieuws en internet te volgen zijn in een wekelijkse uitzending. Door het restylen van het huidige programma aanbod op televisie, het uitbouwen van de radio uitzendingen, het handhaven van telenieuws en het opwaarderen van internet, ontstaat er een ROS Actueel.

1 Informatie, Cultuur en Educatie

Visie, Missie en Organisatiestructuur Stichting Lokale Omroep Zundert 2


3. Met een nieuwe vorm van programmering wil de ROS haar maatschappelijke functie verstevigen. De programmering zal meer kijkers en luisteraars moeten binden aan de ROS en de productie van de uitzendingen zal een brede maatschappelijke betrokkenheid moeten hebben.

Onderdeel van de nieuwe programmering is het produceren van thema uitzendingen. De thema uitzendingen hebben voldoende voorbereidingstijd nodig om tot een kwalitatief goede uitzending te komen, zowel op het gebied van redactie, interviews, korte films, techniek, presentatie, regie en programmaleiding. Hierbij is het tevens mogelijk dat programma’s door derden worden gemaakt en door de ROS, op basis van vooraf afgesproken kaders, worden uitgezonden.


4. Radio uitzendingen vinden nu beperkt plaats en worden via de kabel aan de luisteraars aangeboden. Het is een grote wens om deze uitzendingen ook via de ether te kunnen gaan uitzenden. In deze missie periode zal een volledige radioprogrammering tot stand moeten komen tussen 07.00 en 23.00 uur2, waarbij uitzendingen zowel via de kabel als via de ether zijn te beluisteren. Ook zal bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen ROSradio zoveel als mogelijk live uitzendingen presenteren. Het feit dat vrij direct ingespeeld kan worden op actualiteit zal de ROSradio zender tot een voorkeurszender moeten maken.


5. In deze periode zullen ROSradio en ROStv waarschijnlijk gedigitaliseerd worden. Op deze wijze blijven we het meest toegankelijk voor de kijkers en luisteraars. Ook de kwaliteit van beeld en geluid wordt merkbaar beter. Digitaliseren wil ook zeggen dat de huidige apparatuur en middelen moeten worden vervangen.


6. ROSradio en ROStv zijn op twee locaties gehuisvest. Beide locaties zijn niet optimaal toegerust op het werk van de ROS in de volle breedte. Er zal een adequate oplossing gezocht moeten worden voor het huisvesten van de lokale omroep en deze te voorzien van up to date apparatuur.


7. Telenieuws is op dit moment de meest actuele drager van informatie in onze gemeenschap. Deze positie zal absoluut moeten worden behouden en waar mogelijk worden uitgebouwd. De combinatie met internet en ROSteletext ligt hier erg voor de hand en zal optimaal benut gaan worden.


8. Het huidige aantal medewerkers van de ROS is beperkt. Om aan bovenstaande missie doelstellingen invulling te kunnen geven, zal uitbreiding van medewerkers noodzakelijk zijn. Een zorgvuldig proces van intake en opleiding zal inwoners van onze gemeenschap moeten motiveren om ook medewerker van de ROS te worden. Wij trachten een aantrekkelijk opleidingsplatform te vormen voor mensen die het leuk vinden om iets bij een omroep te doen. De jeugd uit onze gemeenschap zal een belangrijke rol spelen bij de aanwas van nieuwe medewerkers.


9. Het bekostigen van deze missie doelstellingen zal behoorlijk wat financiële middelen vragen. De huidige financiële positie van de ROS is niet zodanig dat daarvoor alle middelen aanwezig zijn. Er zal dus gezocht moeten worden naar externe geldbronnen om de bekostiging te realiseren. Belangrijk element daarbij zijn de ‘zorgplichtgelden’ die elke gemeente aan haar lokale omroep moet afstaan.

Binnen de mogelijkheden van de Mediawet, zal de ROS een financieel onafhankelijke positie innemen, waarbij we niet afhankelijk willen zijn van slechts één partij.

10. Over het geheel genomen zal kwaliteit van het aanbod en de borging daarvan de boventoon voeren. Periodiek zullen afleveringen worden bekeken waarna beoordeling plaatsvindt op basis van inhoud en techniek. In dit kader zullen verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld. Dit vereist intern een veilige omgeving om met elkaar in gesprek te gaan. Alleen onder deze voorwaarden kan de kwaliteit verbeterd worden.
Organisatiestructuur

Om visie en missie tot zijn recht te laten komen zal de organisatiestructuur van de ROS moeten worden aangepast. Op deze wijze kan duidelijk worden gemaakt, wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke wijze er samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. Ook in de formatie van het bestuur is extra slagkracht nodig, omdat te voorzien is dat het aantal medewerkers van de ROS zal gaan groeien in deze missie periode.

Binnen de organisatie zal worden gewerkt met afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor een afzonderlijke taak binnen de ROS. Voor elk van de afdelingen is één bestuurslid van de ROS verantwoordelijk als hoofd van de betreffende afdeling. We gaan nu uit van de volgende zes afdelingen:


ROSradio

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de redactie en de programmatische invulling van de radio uitzendingen;


ROS Actueel

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de redactie en het programmatisch verzorgen van de wekelijkse korte uitzending op TV, het verzorgen van Telenieuws en internet, gericht op actuele informatievoorziening uit onze gemeenschap;


ROStv

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de redactie en het programmatisch verzorgen van meer thematisch van aard zijnde TV programma’s, waar verdieping op het betreffende onderwerp als uitgangspunt wordt gekozen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor de programmatische invulling van eventuele live uitzendingen;


Techniek

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het geheel van de techniek en regie van zowel de radio- als TV uitzendingen en internet, alsmede het geheel van technische voorzieningen bij de ROS, met uitzondering van de infrastructuur van gebouwen;


Intake & Opleiding

Deze afdeling is verantwoordelijk voor het binnenhalen en selecteren van nieuwe medewerkers. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het verzorgen van opleidingen, zowel generiek als op maat, voor nieuwe en huidige medewerkers van de ROS;


Commercieel Relatie Beheer

De afdeling is verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van sponsoren. Daarnaast verzorgt zij alles omtrent reclame voor de ROS. Zij zorgen voor een goede relationele band met het bedrijfsleven in onze gemeenschap. Deze afdeling houdt toezicht op een juiste uitvoering van reclameboodschappen en sponsorvermelding in het kader van de Mediawet.
Bestuur

Het bestuur van de ROS bestaat uit negen personen en is eindverantwoordelijk voor het geheel van de lokale omroep. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor één afdeling binnen de omroep.

Dagelijks bestuur


Voorzitter

De voorzitter is het boegbeeld van de organisatie. Naar buiten toe zal hij de organisatie uitdragen en intern er op sturen dat visie en missie doelstellingen worden uitgevoerd. Daarnaast onderhoudt hij de strategische relaties met onder andere de gemeente Zundert, Bedrijfsleven, Branche organisatie, Omroepen en eventueel andere relevante partijen;


Secretaris

De secretaris verzorgt de complete administratie en van de ROS en houdt overzicht van alle in- en uitgaande correspondentie. Tevens verzorgt hij de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor eventuele afdelingsverslagen. De secretaris is tevens verantwoordelijk voor de verslaglegging naar het Commissariaat voor de Media;


Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie en verslaglegging van de ROS.

Overige bestuursleden


Hoofd ROSradio

Hoofd ROS Actueel

Hoofd ROStv

Hoofd Techniek

Hoofd Intake & Opleiding

Hoofd Commercieel Relatie Beheer


Programma Bepalend Orgaan (PBO)

De ROS heeft een PBO waarin conform de Mediawet een brede vertegenwoordiging uit de Zundertse gemeenschap zitting heeft. Het PBO komt vier keer per jaar bijeen om over de programmering te spreken. Ondanks het feit dat er geen directe taak ligt voor het PBO om zich uit te spreken over Visie en Missie, hechten wij er aan om dit orgaan te informeren en te betrekken bij de organisatie ontwikkelingen van de ROS.

Agenda
Meer

Volg ROS TV op TwitterVind ROS TV leuk op FacebookBekijk ROS TV op Youtube

ROStv Gemist:
ROStv Gemist
Meer..
Telenieuws foto's:
EefjeGoos01
Meer..

Het weer in Zundert
Actueel: 6�C    ZZW2    
 

MAX
MIN
wind
 
wo

9
6
W 4
do

8
2
Z 6
vr

5
2
W 5